My Health Partner Logo

Polityka prywatności

Szanujemy i cenimy sobie prywatność każdego, kto korzysta z niniejszego serwisu internetowego (zwanego dalej „Serwisem”), a dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy wyłącznie w sposób tutaj opisany, zgodnie z naszymi obowiązkami i prawami Użytkownika wynikającymi z przepisów prawa. Niniejsza Polityka Ochrony Danych odnosi się wyłącznie do korzystania z Serwisu. Zwracamy uwagę, że nie publikujemy ani nie świadczymy usług skierowanych do dzieci.

Administratorami Serwisu są:

LES LABORATOIRES SERVIER (dalej: „LLS”), SAS – uproszczona spółka akcyjna o kapitale 34 590 852 EUR, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek w Nanterre pod numerem 085 480 796, z siedzibą pod adresem 50, rue Carnot –92284 Suresnes – Francja.

 

Servier Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000139202, NIP: 5260302887 (dalej: „Servier Polska”).

.

 1. Jakie dane zbieramy? 

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które mogą umożliwić bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Użytkownika.

Od użytkowników Serwisu możemy zbierać niektóre lub wszystkie z następujących danych osobowych:

 • Dane, które Użytkownik przekazuje nam poprzez korzystanie z menu personalizacji: płeć, wiek, schorzenie.
 • Dane gromadzone przez nas automatycznie w celach statystycznych za pomocą plików cookie, m.in. odwiedzane strony, daty i godziny dostępu, preferowane treści, system operacyjny, rodzaj używanej przeglądarki i rodzaj używanego sprzętu.
 1. W jaki sposób wykorzystujemy dane Użytkownika?

 

Zgodnie z RODO wykorzystywanie przez nas danych osobowych Użytkownika musi każdorazowo mieć podstawę prawną, a dane te muszą być przetwarzane w określonym celu. Dane Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach i na następującej podstawie:

 • W celu zarządzania Serwisem i ulepszania go, aby zapewnić jego optymalne przeglądanie przez użytkowników, w oparciu o nasze uzasadnione interesy (czyli oferowanie najlepszej jakości usług w Serwisie);
 • W celu sporządzania analiz statystycznych, w szczególności dotyczących ruchu w Serwisie, w oparciu o zgodę Użytkownika;
 • W celu oferowania spersonalizowanych treści, w oparciu o zgodę Użytkownika.

Dane nie podlegają dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z opisanymi powyżej celami.

 

 1. Jakie są prawa Użytkownika?

 

Użytkownik ma prawo:

- zażądać dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać informacje na ich temat;

- aktualizować i korygować dane;

- zażądać usunięcia swoich danych osobowych;

- zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- sprzeciwić się (z uzasadnionych przyczyn) przetwarzaniu swoich danych osobowych;

- skorzystać z prawa do przeniesienia danych;

- wycofać swoją zgodę w każdej chwili.

 

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z inspektorem ochrony danych : 

(IOD) SERVIER POLSKA :

 • pocztą elektroniczną, pisząc na adres : dane.osobowe@servier.com
 • listownie, pisząc na adres siedziby administratora:

Servier Polska

Burakowska 14

01-066 Warszawa

Polska

 

(IOD) LES LABORATOIRES SERVIER :

 • pocztą elektroniczną, pisząc na adres : dataprivacy@servier.com
 • listownie, pisząc na adres siedziby administratora:

Data Protection Officer

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes Cedex

France

 

Prosimy zwrócić uwagę, że prawa te mogą nie mieć zastosowania ze względu na lokalne prawo i przepisy.

 

Aby odpowiedzieć na takie żądanie, administrator może poprosić Użytkownika o podanie danych niezbędnych do poprawnej identyfikacji.

 

W przypadku gdy Użytkownik chce złożyć skargę w związku z wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych, ma prawo złożyć ją do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych w swoim kraju (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkownika?

 

Dane osobowe Użytkownika gromadzone przez administratora są przechowywane w formie umożliwiającej jego identyfikację przez czas nie dłuższy, niż jest to konieczne do celów, w których dane osobowe są przetwarzane. Szczegółowe okresy przechowywania danych zawarte są w Polityce Cookies.

 

 1. W jaki sposób chronimy dane osobowe Użytkownika?

 

Wprowadziliśmy właściwe i uzasadnione ekonomicznie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie poufności zbieranych i przechowywanych przez nas danych osobowych Użytkownika oraz ich ochrony przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem ujawnieniem lub udostępnieniem, przypadkową utratą, zniszczeniem, zmianą lub uszkodzeniem, z uwzględnieniem najnowocześniejszych technologii i kosztu ich wdrożenia.

 

 1. Czy udostępniamy dane osobowe Użytkownika?

 

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez administratora będą dostępne wyłącznie dla ograniczonej grupy odbiorców na zasadzie konieczności dostępu lub gdy wymagają tego przepisy prawa. Taki dostęp będą mieć m.in.:

 

 • Działy i pracownicy administratora oraz inne podmioty prawne Grupy Servier, które muszą mieć taką wiedzę.
 • Dostawcy i usługodawcy, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w szczególności ci, którzy są odpowiedzialni za hosting Serwisu i sporządzanie statystyk wykorzystania Serwisu oraz którzy mogą wymagać dostępu do danych osobowych użytkowników w celach ściśle związanych z wykonywaniem swojej pracy.
 • Właściwe organy, takie jak administracja ochrony zdrowia, w niektórych określonych prawem przypadkach.