My Health Partner Logo

Ogólne warunki korzystania

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA (OWK)

Korzystanie z Serwisu  MyHealthPartner.com (w Polsce: Receptanazdrowie.pl) i jego subdomen (zwanych dalej łącznie „Serwisem”) jest uzależnione od akceptacji niniejszych ogólnych warunków korzystania (zwanych dalej „OWK”).

Poprzez zalogowanie się do Serwisu i korzystanie z niego internauta (zwany dalej „Użytkownikiem”) potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OWK, oświadcza, że akceptuje je bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Cel

Niniejszy Serwis jest ogólnodostępną przestrzenią, która dostarcza informacji na temat chorób kardiometabolicznych: nadciśnienia, cukrzycy, wysokiego poziomu cholesterolu oraz choroby wieńcowej. Udostępnia również spersonalizowane treści dostosowane do stanu zdrowia, wraz z przepisami, ćwiczeniami fizycznymi i relaksacyjnymi. Zwracamy uwagę, że nie publikujemy ani nie świadczymy usług skierowanych do dzieci.

LES LABORATOIRES SERVIER udostępnia Użytkownikom w szczególności informacje z zakresu zdrowia osób dorosłych, zgodnie ze szczególnymi obowiązkami prawnymi i ustawowymi laboratoriów farmaceutycznych, a zwłaszcza z przepisami Kodeksu Zdrowia Publicznego.

Zaznacza się jednak niniejszym, że Serwis nie stanowi systemu medycznego ani telemedycznego. W związku z tym zamieszczanych tu informacji nie należy traktować jako równoważnych poradom lub diagnozom lekarskim, nie zastępują też one konsultacji lekarskiej z pracownikiem ochrony zdrowia.

Analogicznie, informacji tych nie można interpretować jako promocji lub reklamy produktów, niezależnie od tego, czy są one sprzedawane przez spółkę Les Laboratoires Servier lub podmioty prawne należące do jej grupy. W celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących jednego z tych produktów zachęcamy Użytkowników do bezpośredniego kontaktu z podmiotem, który uzyskał zezwolenie na dopuszczenie do obrotu danego produktu.

Własność Intelektualna

Wszystkie treści dostępne w Serwisie, w tym m.in. teksty, grafiki, piktogramy, obrazy, fotografie, ilustracje, dźwięki, dane audio i wideo oraz struktura drzewa Serwisu, plan przeglądania i logo, projekt i organizacja nagłówków, ich tytuły, bazy danych, ich struktura i zawartość, znaki towarowe (zwane dalej „Treścią”) stanowią wyłączną własność LES LABORATOIRES SERVIER i/lub, jeśli ma to zastosowanie, jej licencjodawców lub partnerów i jako takie są chronione prawem własności intelektualnej lub przepisami dotyczącymi praw do wizerunku.

Dozwolone jest jedynie kopiowanie na użytek prywatny zgodnie z Kodeksem Własności Intelektualnej.

W związku z tym surowo zabrania się jakiegokolwiek innego wykorzystywania, prezentowania, rozpowszechniania, powielania, adaptacji, tłumaczenia lub przekształcania Serwisu i/lub jego części składowych, w całości albo w części i przy użyciu dowolnej techniki, a także ich przekazywania do innych witryn internetowych, bez uprzedniej pisemnej zgody LES LABORATOIRES SERVIER, zgodnie z postanowieniami art. L122-4 Kodeksu Własności Intelektualnej.

Wszelkie prośby o zgodę na powielanie lub prezentowanie Treści Serwisu należy kierować do LES LABORATOIRES SERVIER.

Ponadto znaki towarowe i logo zamieszczone w Serwisie są zastrzeżonymi znakami towarowymi, których nie można wykorzystywać bez wyraźnego upoważnienia ze strony ich właściciela. W związku z tym czynność ich prezentowania, powielania, rozpowszechniania i redystrybucji, w całości lub w części, w oparciu o elementy Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody jego właściciela, stanowi naruszenie praw autorskich w rozumieniu przepisów art. L713-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

W każdym przypadku Użytkownik zobowiązuje się do zachowania i kopiowania każdej wzmianki o prawach autorskich lub majątkowych podanych we wszystkich elementach Serwisu, z których korzysta.

Korzystanie z Serwisu

Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Serwisu:• zgodnie z jego przeznaczeniem;

 • Do użytku prywatnego, z wyłączeniem wszelkich działań komercyjnych, promocyjnych lub działań w celach zawodowych, promocyjnych, marketingowych lub handlowych;
 • Zgodnie z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi rodzajami praw własności intelektualnej, w szczególności poprzez zachowanie każdego oznaczenia prawa autorskiego lub prawa własności wzmiankowanego we wszystkich elementach Strony internetowej, z których korzysta;
 • Nie korzystając z robotów ani innych automatycznych środków uzyskiwania dostępu do Serwisu i korzystania z jego zawartości, a także nie podejmując prób utrudniania korzystania z Serwisu;
 • Nie próbując go kopiować, powielać w całości ani w części, umożliwiać dostępu, rozpowszechniać lub udostępniać w jakikolwiek sposób nieupoważnionym osobom trzecim.

 

Ponadto informacje podawane w Serwisie nie mają charakteru umownego i nie należy ich interpretować jako oferty na usługi lub produkty.

W żadnym wypadku nie stanowią one zapewnień, gwarancji ani zobowiązań ze strony LES LABORATOIRES SERVIER w odniesieniu do produktów i usług w nim prezentowanych.

Użytkownika informuje się również o tym, że informacje publikowane w Serwisie nie mogą być uznawane za równoważne z poradą lekarską i nie mogą być wykorzystywane w miejsce porady lekarza. W związku z tym Użytkownicy nie mogą w żadnym wypadku wykorzystywać tych informacji do określenia diagnozy lekarskiej lub zalecanego sposobu leczenia, a także muszą skonsultować się z pracownikiem ochrony zdrowia uprawnionym do udzielania opieki medycznej.

LES LABORATOIRES SERVIER nie ponosi odpowiedzialności za żadne decyzje podejmowane na podstawie informacji zawartych w Serwisie ani za wykorzystywanie tych informacji przez osoby trzecie.

Należy też pamiętać o tym, że każdy użytkownik Serwisu jest zobowiązany do stosowania wszelkich właściwych środków ochrony i zabezpieczenia swoich danych i/lub aplikacji przed włamaniem lub zainfekowaniem przez wirusy obecne w Internecie.

Dokładność i wyczerpujący charakter informacji w Serwisie

Wszelkie informacje dostarczane Użytkownikom w Serwisie są dostarczane „w stanie takim, w jakim są”, bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi domniemanych gwarancji jakości handlowej, przydatności do określonego użytku lub nienaruszania praw autorskich.

LES LABORATOIRES SERVIER stara się zapewnić, na ile jest to możliwe, by informacje rozpowszechniane w Serwisie, kiedy są online, były dokładne i aktualne.

Nie gwarantuje jednak w żaden sposób kompletności, dokładności ani wyczerpującego charakteru informacji i treści udostępnianych Użytkownikom w Serwisie i zastrzega sobie prawo do zmieniania lub korygowania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, treści informacji i dokumentów publikowanych w Serwisie.

W związku z tym LES LABORATOIRES SERVIER zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za niedokładność, nieścisłości, pominięcia lub zmiany dotyczące informacji dostępnych w Serwisie, w szczególności w przypadku zmian obowiązujących ustaw i przepisów, jak również za wszelkie szkody wynikające z włamania osoby trzeciej do Serwisu, w szczególności gdy w wyniku takiego włamania mogło dojść do modyfikacji informacji udostępnianych w Serwisie.

W związku z tym LES LABORATOIRES SERVIER nie ponosi odpowiedzialności za treść obecnych stron ani za sposób korzystania z nich przez Użytkownika, jeśli chodzi o jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane dostępem do Serwisu bądź korzystaniem z niego przez jakąkolwiek osobę lub brakiem możliwości zalogowania się w Serwisie.

Modyfikowanie Serwisu

LES LABORATOIRES SERVIER zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści Serwisu oraz danych lub informacji dostępnych za pośrednictwem Serwisu, jak również niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania, w szczególności w celu dostosowania się do wszelkich mających zastosowanie nowych norm, przepisów prawnych lub regulacji bądź poprawy działania Serwisu.

W tym przypadku zmienione Ogólne Warunki Korzystania wchodzą w życie z dniem udostępnienia ich online.

Z tego względu zaleca się Użytkownikowi regularne zapoznawanie się z Ogólnymi Warunkami Korzystania z Serwisu. 

Dostępność Serwisu

LES LABORATOIRES SERVIER stara się, aby Serwis był dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

LES LABORATOIRES SERVIER nie jest jednak w stanie zagwarantować stałej dostępności Serwisu.

W związku z powyższym LES LABORATOIRES SERVIER zastrzega sobie prawo do anulowania, ograniczenia, zawieszenia lub czasowego przerwania dostępu do części lub całości Serwisu, jego funkcji bądź do całości lub części usług oferowanych w Serwisie w dowolnej chwili i bez uprzedzenia lub odszkodowania, z jakiegokolwiek powodu, w szczególności ze względów technicznych, w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nieprzewidzianego wypadku, problemów informatycznych, trudności związanych ze strukturą sieci telekomunikacyjnych lub innych utrudnień technicznych.

Niezależnie od środków stosowanych przez LES LABORATOIRES SERVIER i jej operatorów usług technicznych informujemy Użytkownika, że sieć internetowa jest zawodna, w szczególności jeżeli chodzi o względne bezpieczeństwo przesyłania danych, brak gwarancji ciągłej dostępności Serwisu, brak gwarancji co do jego wydajności rozumianej jako prędkość transmisji danych, a także rozprzestrzenianie się wirusów. Wskazuje się również, że sieć internetowa oraz systemy informatyczne i telekomunikacyjne nie są wolne od błędów oraz że może w nich dochodzić do przerw i usterek.

Dlatego też LES LABORATOIRES SERVIER nie udziela żadnej gwarancji w tym zakresie, w związku z czym nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem we wspomniany powyżej sposób z sieci internetowej oraz systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, w szczególności i między innymi za:

 • Nieprawidłową transmisję lub odbiór jakichkolwiek danych bądź informacji w Internecie;
 • Włamanie z zewnątrz lub obecność wirusów komputerowych;
 • Awarię jakiegokolwiek sprzętu odbiorczego lub linii komunikacyjnych; 
 • Wszelkie inne usterki sieci internetowej uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

 

Odpowiedzialność LES LABORATOIRES SERVIER

LES LABORATOIRES SERVIER nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, między innymi za wszelką utratę lub uszkodzenie danych, utratę programów, utratę zysków lub straty operacyjne poniesione przez Użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią, wynikające z dostępu do Serwisu, jego przeglądania i jego treści, z korzystania z Serwisu i stron z nim powiązanych lub z powodu braku możliwości korzystania z treści, informacji i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu przez Użytkowników. 

W szczególności LES LABORATOIRES SERVIER zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane:

 • Błędem typograficznym lub błędem formatowania, nieścisłością, niezgodnością z prawdą lub pominięciem informacji w Serwisie;
 • Włamaniem przez osobę trzecią, wskutek którego doszło do zmodyfikowania informacji, dokumentów lub elementów udostępnionych w Serwisie;
 • Dostępem lub niemożnością dostępu jakiejkolwiek osoby do Serwisu;
 • Awarią, nieprawidłowym działaniem lub niekompatybilnością sprzętu informatycznego Użytkownika;
 • Przerwą w działaniu sieci zapewniających dostęp do Serwisu, niedostępnością Serwisu w całości lub części, w szczególności wynikającą z działania systemów telekomunikacyjnych;
 • Rozpowszechnianiem lub wprowadzaniem wirusów komputerowych, koni trojańskich czy robaków za pośrednictwem Serwisu, mogących wpływać na sprzęt komputerowy Użytkownika;
 • Oparciem się na jakiejkolwiek informacji pochodzącej bezpośrednio lub pośrednio z Serwisu, skorzystaniem z takiej informacji lub użyciem produktu, którego informacja dotyczy.

 

LES LABORATOIRES SERVIER nie bierze na siebie w sposób wyraźny ani dorozumiany żadnej odpowiedzialności, jeżeli wykorzystanie informacji udostępnionej w Serwisie powoduje naruszenie patentu, praw autorskich lub zarejestrowanego znaku towarowego.

Odpowiedzialność Użytkownika

Jeżeli treści zamieszczone w Serwisie są rozpowszechniane przez Użytkownika, niezależnie od ich charakteru, zobowiązuje się on nie podejmować żadnych działań i nie zgłaszać uwag, które są sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, które są obraźliwe, zniesławiające, dyskryminujące lub zagrażające osobie lub grupie osób, a także naruszają przepisy prawa autorskiego, prawa do wizerunku, życia prywatnego innych osób, tajemnicę lekarską lub tajemnicę korespondencji. Za niedotrzymanie tego zobowiązania Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Mówiąc ogólnie, Użytkownik zobowiązuje się do postępowania z szacunkiem, w szczególności w stosunku do pozostałych użytkowników Serwisu. 

Użytkownika informuje się również o tym, że na żądanie właściwych organów LES LABORATOIRES SERVIER jest upoważniona do przekazywania wszelkich danych logowania umożliwiających identyfikację Użytkownika, jeżeli okaże się, że odpowiada on za niezgodne z prawem treści lub zachowania.

Łącza hipertekstowe

Niniejszy Serwis może zawierać odsyłacze do innych Witryn internetowych publikowanych przez osoby trzecie. 

Obecność łącza hipertekstowego prowadzącego do Witryny internetowej osoby trzeciej w żadnym wypadku nie stanowi zatwierdzenia takiej Witryny internetowej lub jej zawartości przez LES LABORATOIRES SERVIER.

LES LABORATOIRES SERVIER nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi Witrynami internetowymi osób trzecich i w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość tych Witryn i jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez dowolnego Użytkownika. 

Ponadto LES LABORATOIRES SERVIER nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w następstwie informacji, opinii i zaleceń osób trzecich. 

Użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z Witryn internetowych osób trzecich na własną odpowiedzialność, na własne ryzyko oraz zgodnie z warunkami użytkowania obowiązującymi w tych Witrynach internetowych.

W związku z tym zaleca się użytkownikom, aby zapoznali się z warunkami użytkowania i polityką prywatności tych Witryn internetowych, zanim przekażą im dane osobowe.

Prawo właściwe

Niniejsze OWK podlegają prawu francuskiemu w zakresie przepisów prawa materialnego i zasad formalnych. Wszelkie spory są wnoszone do sądów właściwych dla Paryża (Francja).

W związku z tym wyklucza się stosowanie zasad konfliktu prawa, które ograniczają pełne stosowanie prawa francuskiego. W związku z tym prawo francuskie ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników, którzy przeglądają Serwis internetowy i korzystają z wszystkich lub części jego funkcji.

W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami przedstawionymi w wersji francuskiej Serwisu internetowego a informacjami przedstawionymi w wersji angielskiej wspomnianego Serwisu, pierwszeństwo mają informacje przedstawione we francuskiej wersji Serwisu internetowego.

Nota prawna

Serwis receptanazdrowie.pl jest publikowany przez LES LABORATOIRES SERVIER, spółkę o kapitale 3 080 000 EUR, zarejestrowaną we francuskim Rejestrze Handlu i Spółek RCS Nanterre pod numerem 085 480796, z siedzibą pod adresem 50 rue Carnot – 92284 Suresnes – Francja, +33 1 55 72 60 00.

Serwis myhealth-partner.com jest hostowany przez SERVIER przy użyciu Microsoft AZURE https://azure.microsoft.com/fr-fr/https://azure.microsoft.com/fr-fr/

Procesy projektowania i tworzenia serwisu internetowego zostały zrealizowane przez SERVIER, która będzie utrzymywać serwis.